Bestuursamenstelling

Per 1 januari 2020 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

M. Karasu, Voorzitter 

D. Ipeksoy, Secretaris 

A. S. Ozcelik, Penningmeester 

F. Cali, Lid 

N. Kaya, Lid 

T. Yildirim, Lid 

T. Ipeksoy, Lid 

Y. Kayhan, Lid 

H. Salman, Lid 

Beloningsbeleid

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding.  

 

Bestuurders kunnen enkel de ten behoeve van de vereniging gemaakte onkosten declareren.

Staat van baten en lasten 2022

Uitgeoefende activiteiten

Onze locatie is 7 dagen per week geopend voor de buurt.  

 

Dienstverlening op het gebied van religieuze aangelegenheden, zoals gebedsdiensten en andere levensbeschouwelijke activiteiten. 

 

Conferenties en voorlichtingsdagen. 

 

Seminars en trainingen. 

 

Lokale open dagen. 

Over Vereniging ULU

Vereniging ULU werkt samen met andere instanties en instellingen die tezamen harmonie, respect, gematigtheid, rechtvaardigheid en vrede nastreven. in een veranderende wereld die aanpassen aan de nieuwe behoeftes van onze maatschappij.

Verantwoordelijkheid binnen de Nederlandse samenleving

Eén van doelen van de vereniging is het bewerkstellingen van evenwicht tussen individu en samenleving. De vereniging ziet het als haar taak om bruggen te slaan tussen individuen en groepen binnen de samenleving. Wij geloven in het delen van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid binnen de Nederlandse samenleving.

Waarin we allemaal elkaars medemens zijn.

De Turkse gemeenschap maakt deel uit van de Nederlandse samenleving. Wij leven in het hier en nu. Hier ligt onze taak voor de toekomst: evenwicht vinden tussen onze eigen culturele bagage en de 'globale village'. Waarin we allemaal elkaars medemens zijn.

ORGANISATIE

Vereniging ULU is een Turks-Nederlandse religieusmaatschappelijke overkoepelende non-profit organisatie. 

 

Op basis van feedback vanuit de organisaties waarmee wij samenwerken, de partners en de maatschappij in het algemeen stellen wij ons beleid vast. Tijdens verschillende contactmomenten met de partners en de achterban worden behoeften en wensen uit het veld op regelmatige basis gepeild.

THEMAS

Vereniging ULU geeft in deze beleidsperiode vooral aandacht aan de volgende themas: continuering van de professionalisering en institutionalisering van de vereniging, haar diensten en de werkprocessen, bestrijding van polarisatie en islamofobie in de samenleving, verbreding van doelgroepen en versterking van haar maatschappelijke positie. 

 

Deze themas komen onder meer aan bod bij het organiseren, faciliteren en ondersteunen van projecten en activiteiten met een vormend, religieus, sociaal, cultureel, maatschappelijk, informatief en/of onderwijsondersteunend karakter.

VRIJWILLIGERSWERK EN MISSIE

Alle activiteiten worden door inzet van vrijwilligers opgezet en uitgevoerd.  

 

Wij zijn tevreden over onze rol als dienstverlener/ondersteuner, verbinder en staan met beide benen in de Nederlandse samenleving

PROJECTEN

Vereniging ULU is actief op meerdere lokale beleidsterreinen. De vereniging streeft naar een zo groot mogelijke samenwerking met relevante partners bij het opzetten, uitvoeren en verantwoorden van activiteiten en projecten. Voorbeelden van samenwerkingspartners zijn (semi) overheidsinstanties, plaatselijke maatschappelijke organisaties of andere landelijke organisties. 

ANBI

 

Algemene gegevens
Naam ANBI: Vereniging ULU
KvK: 40346243
RSIN: 803000509
E-mail: ulu@live.nl
Adres: Oudedijk 267
Postcode: 3061 AK
Plaats: Rotterdam

 

Vereniging ULU in het kort

Vereniging ULU is een Turks-Nederlandse religieusmaatschappelijke non-profit organisatie en is opgericht in 1989. Met de komst van arbeidsmigranten in de zestiger en zeventiger jaren heeft men de behoefte gehad om religieuze samenkomsten te organiseren in het nieuwe thuisland. Door de jaren heen heeft de vereniging zich verder ontwikkeld en haar aanbod aan activiteiten verbreed en geïntensiveerd. Haar kerndoelstellingen- en taken zijn: bevorderen van welzijn en welbevinden van mensen door het bevorderen van- en het bouwen aan een kleurrijke, open, vrije, leefbare en verdraagzame samenleving. 

Vanaf 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vereniging ULU heeft deze ANBI-status. 

ADRES
Vereniging ULU
Oudedijk 267
3061 AK Rotterdam
CONTACTS
Email: ulu@live.nl

 

ANBI
Algemene gegevens
Naam ANBI: Vereniging ULU
KvK: 40346243
RSIN: 803000509
E-mail: ulu@live.nl
Adres: Oudedijk 267
Postcode: 3061 AK
Plaats: Rotterdam